Gujarat Times

November 24, 2023 નવેમ્બર 24, 2023 અમેરિકા 4 બ્રાહ્મણ સમ જ ઓફ યુએસએ દ્વાર આયોજિત 35મું શ નદ ર વ ્ષિક દિવ ળી ડીનર બ્રાહ્મણ સમ જ ઓફ યુએસએ દ્વાર નીલ કમલ હોલ, રોયલ આલ્બર્ પેલેસ, ફોર્, ન્ય જરસી ખ તે રવિ રે 29 ઓક્ટોબર, 2023ની રમણીય સંધ્યાએ યોજાયેલ 35મ ્ષિક દિપ લી ડીનર સહ અવિસ્રણીય સંગીત સંધ્યાને અભૂતપૂર્ સફળત સં પડી હતી. કોવિડ અને અન્ ભયોથી મુક્ આ સમ રંભમં ભ રતીય સમ જન ઘણ અગ્રણીઓએ પધ રી તેને ગૌરવ ક્ષ્ હતું. પદ્મશ્ર ડોક્ર સુધીર પરીખ, ડો. મુકુંદ ઠ કર (એરીસ્ટા કેર), સદાબ હ ર ત અને પ્રતિભ સંપન્ ગ યક તથ BSOU ઈસ ચેરમેન પિન કીન પ ઠક, એડીસન ઉનશીપ ડેમોક્રેીક ઓરગેન ઈઝેશન ચેરમેન મલ જોષી, CPA તિરૂપતિ ભટ્ટ, વિપુલ તથ અરવિંદ ભટ્ટ, ICS પ્રમુખ જયેશ પટેલ ડો. તુ ર પટેલ, SVFT પ્રેસિડન્ શ્રજય પુરોહિત, ર જ પંડ્યા, ફાર સીસ્ અગ્રણી આશિષ સેવક સ થે BOSUન ચેરમેન પીઢ આગે ન ચંદ્રક ન્ તરિવેદી, ક ક રી પ્રમુખ જશભ ઈ પટેલ, કૌશિક વ્યાસ, પટેલ બ્ધર્, હ ઉસ ઓફ સ્પાઈસીસ આદિની ગૌરવપ્રદ હ જરી હતી. BSOUએ તેની પ્રગતિ અને સફળત તથ નેતૃત્મં દીર્ક ળથી યશસ્વ યોગ ન આપન ર પિન કીન પ ઠક અને કીર્ત પ ઠકને પ્રતિષ્ઠત Life Time Awardથી રદ વ્યા હત . મલ જોષીએ તેમની સ મ ક અને ર જકીય સફળત મે એવોર્ પ્ર ન કર વ્ય હતો. ડો. સુધીર પરીખે BSOUની સર્વાંગી પ્રગતિ, સફળત અને સંસ્કૃતિન જતન મે ધન્યવાદ આપ્યા હત અને પોત નો હંમેશ સ થ રહેશે તેમ જણ વ્યુ હતું. BSOU ક ક રી પ્રમુખ જશભ ઈએ રાસંગિક ઉ ોધનમં સંસ્થાની વિવિધ પ્રવૃિત્તઓનો અહે લ આપ્ય હતો અને કમિટિની ઓળખ કર ી હતી. ચેરમેન ચંદ્રક ન્ તરિવેદીએ 1980ન યક મં સ્પ યેલ અનેક રાષ્ટ્રય અને સ્થાનિક સંસ્થાઓની અભૂતપૂર્ પ્રગતિનો ચિત ર આપી, BSOU પણ 1988થી ક રત થય નું જણ વ્યુ હતું. તેમણે નવ યુ નોને સક્રય સ થ આપ અપીલ કરી હતી. ભરચ્ચક હોલમં કાર્યક્રમન ઉત્તરાર મં ઓમક ર ગ્રુપન લ જ કલ ક રો સર્શ્ર પિન કીન પ ઠક, ડો. સુ ર પટેલ અને કોકિલ કંઠી ગાય ક ઓ તથ અનુભવી સ જીં ગ્રુપે ોલીવુડન લોકપ્રિય ગીતો અને ભક્તગીતોની પ્રસ્તતી દ્વાર BSOU દિપ લી ડીનરને રંગીન અને સંગીન નાવ ી હતી. વિશેષમં તેમન દ્વાર ગર ની પ્રસ્તુતમં ઉત્સાહી ભ ઈ- હેનો રોલ આલ્બર્ પેલેસની સ્વાદિષ્ નગીઓ, શીખંડ, પુરી, કઢી, શ ક, ફરસ ણ આદિન મનભાવ ન રસ સ્વાદથી સહુ આનંદિત થય હત . આલ્બર્ જસ ણી, શોભનાબ હેન, અશોક ભૈય ની ઉત્તમ વ્યસ્થા મે પ્રસંશ કરી હતી. કાર્યક્રમન રારંભમં ઋષિ મહેત , Vote of thanksમં કૌશિક વ્યાસ અને કાર્યક્રમન અદભૂત સંચ લનમં તેજસ્વ, હોશ અને વિનમ્ર નીલેશ ભટ્ટે સુંદર ક મગીરી જાવી હતી. BSOU દ્વાર મહાશિવ રાત્રી રવિ ર 10 માર , 2024ન રોજ ઈન્ડય કલ્રલ સોસ યટી અને અરવિંદ ભટ્ટ પ રન સૌજન્થી ન્ય જરસી ખ તે યોજ ની જાહેર ત કરી હતી. (મ તી સૌજન્યઃ ચંદ્રક ન્ તરિવેદી, તસવીર હેમંત તરિવેદી) બ્રાહ્મણ સમ જ ઓફ યુએસએ દ્વાર રોયલ આલ્બર્ પેલેસ, ન્યજરસીમં આયોજિત વાર ્ષિક દિ ળી ડિનરન કાર્યક્રમમં ઉપસ્થત સમુ યને સં ોધી રહેલ પરીખ વર્લ્ડવાઈડ મિડિય -આઈટીવી ગોલ્ન ચેરમેન પદ્મશ્ર ડો. સુધીર પરીખ (મધ્મં ) ડાબે થી-ચંદ્રક ન્ તરિવેદી, ડો. મુકુંદ ઠ કર, પ્રવીણ શાસ્ત્ર અને અન્ મહ નુભાવ ો. શ્ર પિનાક ન પ ઠક અને શ્રમતી કીર્તિ પ ઠકને લ ઈફ ઈમ એચિવમેન્ એવોર્ કરત અરવિંદ ભટ્ટ અને ચંદ્રક ન્ તરિવેદી સ થે અન્ મહ નુભાવ ો. YOUR NEXT EVENT WITH US @ ITV GOLD AUDITORIUM ITV GOLD Studios Auditorium is a fully-equipped, state-of-the-art performance space situated in the heart of the Indian Market of Edison, New Jersey. The auditorium boasts a seating capacity of 200 plus, making it an ideal choice for small-sized events and music concert promoters seeking to create top-notch shows. With advanced technology support for webcasts, private screenings, PowerPoint, and video presentations on a large-format (10 x 24) foot screen, event managers can impress their audiences. The facility also provides ample on-site parking for the utmost convenience of attendees. Auditorium is known as one of the premier performance sites, making it an ideal venue for hosting a wide range of events. Plan To reserve the space, please contact Ilayas Quraishi at 201-450-2818 or iq@itvgold.com . The facility is located at 1655 Oak Tree Road, Edison, New Jersey.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI0NDE=