Gujarat Times

September 23, 2022 ÁMÀıQ⁄fl 23, 2022 3 Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times. ¤Îfl÷ ΩıÕ˘— ÷˘Õı »ı ¿˘HÎ? ¿<Lÿfi T›ÎÁ ‹_÷T› “¤Î fl÷ ΩıÕ˘”fiÎ fi΋ı ¤Îfl÷ ›ÎhÎÎfiÎ ±Îfl_¤‹Î_ flÎË· √Î_‘̱ı “Ï÷fl_√˘ ¤›‹Î_ »ı...” Ï÷fl_√Î μ’fl ±Îø‹HÎ »ı - ±ı‹ ¿ËÌfiı ¤Î…’, ±Îfl±ıÁ±ıÁ μ’fl ±ÎZÎı’, ’˛ËÎfl ¿›˘˝ »ı. ±Î{ÎÿÌfiÎ ±Q≤÷ ‹Ë˘IÁ‰ ±‰Áflı ‰ÕÎ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı “Ëfl CÎfl Ï÷fl_√Δ ±Ï¤›Îfifi_ ±ÎúÎfi ¿›˝ Ë÷_. ÿı¤fl‹Î_ ¤Îflı ’˛˘IÁÎË¿ ±‹· ◊›˘. ΩHÎı ⁄Ì∞ ±Î{ÎÿÌfi˘ μIÁ‰ ¤Îfl÷fiÌ ›‰Î ’ıœÌ±ı ∂…T›˘. fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ ±ÎúÎfi ’»Ì Ï÷fl_√Îfi˘ ’˛¤Î‰ Ωı≥fiı ω’ZÎÌ fiı÷α˘fiı ΩHÎı ŒÕ¿ ·Î√Ì ’HÎ flÎË· √Î_‘̱ı ›ÎhÎÎfiÎ ±Îfl_¤‹Î_ “’Õ¿Îfl” ŒıÓ@›˘ »ı. ¤Îfl÷fiÎ ·˘¿˘±ı V‰Î÷_h› Á_√˛Î‹‹Î_ Ï÷fl_√ÎfiÌ ÂÎfi ‰‘ÎflÌ »ı. flÎWÀˇK‰… ¤Îfl÷fiÌ Ï‰Ï‰‘÷Î ±fiı ÂÎfifi_ ’˛÷Ì¿ »ı, ÿflı¿ ¤Îfl÷Ì›fiı ‹@÷ ∞‰fi ±fiı flZÎHÎfiÌ “√ıfl_ÀÌ” ±Î’ı »ı. ÿflı¿fiı ’˘÷Îfi˘ ‘‹˝ ’΂‰Îfi˘, ’˘÷ÎfiÌ ‹fl∞ ‹…⁄fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ⁄˘·‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ±Î’ı »ı. ’HÎ ¤Î¥±˘ ±fiı ⁄Ëıfi˘ ±Î flÎWÀˇK‰… μ’fl ±I›Îflı ±Îø‹HÎ »ı. ±Î K‰… ¿˘≥fiÌ ±_√÷ Ï‹·¿÷ ˢ› ±ı‹ ·˘¿˘ ±fiı ¤Îfl÷fiÎ_ flÎF›˘fi_ ¤Îω ¤Î…’ ±fiı ±Îfl±ıÁ±ıÁ fiyÌ ¿flı »ı! flÎË· √Î_‘ÌfiÌ ŒÏfl›ÎÿfiÎ ‹Ò‚‹Î_ ·˘¿˘±ı CÎıfl CÎıfl Ï÷fl_√˘ Œfl¿ÎT›˘ ÷ıfiÌ Á΋ı?! ±Î flÌ÷ı Ï÷fl_√ÎfiÎ ’ջΛ΋Î_ ±◊‰Î ËÎ◊‹Î_ ·≥fiı ⁄‚Î’˘ ¿Îœ‰ÎfiÌ … wfl fi◊Ì. ±Î‰_ ±ÎúÎfi ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi˘ ’HÎ ¿flÌ Â@›Î ˢ÷! flÎWÀˇ¤Î‰fiÎ ‹ÎhΠωÿıÂÌ ±Îø‹HÎ ‰¬÷ı V‰›_¤Ò Ω√ı »ı. ±Î{ÎÿÌfiÎ ±Q≤÷ ‹Ë˘IÁ‰fiÎ μIÁ‰‹Î_ Ω√ı ÷ıfiı ±Î‰¿Îfl‰Ì, ‰‘Ή‰Ì Ωı≥±ı … ’HÎ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ fiı÷α˘±ı ’ZÎfi˘ K‰… Œfl¿Î‰Ìfiı ’ZÎ ¤Î‰fiÎ ’˛Ï½÷ ¿flÌ! flÎË· √Î_‘̱ı - Á‹√˛ ω’ZÎ ‰÷Ì ⁄˘·÷Πˢ›, ⁄«Î‰ ¿fl÷Πˢ› ÷ı flÌ÷ı ¿èÎ_— ‹˘ÿÌ ±fiı ¤Î…’ - ±Îfl±ıÁ±ıÁ ω’ZÎfiı ÕflΉÌ, fi‹Î‰Ì fiÏË Â¿ı. ‹˘ÿÌ ‹Îfiı »ı ¿ı ÁÌ⁄̱Υ, ¥ÕÌ ±fiı ≥L¿‹Àı@Á ω¤Î√◊Ì ±‹fiı ÕflÎ‰Ì Â¿ÎÂı ’HÎ ¤Îfl÷Ì› ·˘¿˘fiı ΩHÎ÷Î Á‹…÷Î fi◊Ì - ±Î… ’˛˘O·ı‹ »ı! ω’ZÎfiÎ ±ı¿ ’HÎ fiı÷Îfiı ÕflÎ‰Ì Â@›Î_ fi◊Ì! ¿˘≥fiı ¤Î…’fi˘ Õfl fi◊Ì... ’˛ffi ±ı »ı ¿ı ω’ZÎÌ ±ı¿÷ÎfiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı ’HÎ ±Î… Á‘Ì ±ı¿÷Î ◊≥ »ı? ¤Îfl÷ ΩıÕ˘ ›ÎhÎÎ ΩıÕΉÎfiÌ ‰Î÷ ⁄Î…\±ı flËÌ, ω’ZÎÌ fiı÷α˘±ı ±ı‹fiı - flÎË· √Î_‘Ìfiı V‰Ì¿ÎflΛ˝ »ı ¬flÎ? ¿˘Ó√˛ıÁ √Î_‘Ì ’Ïfl‰Îfl ‹@÷ ◊Λ ÷˘ … ¿˘Ó√˛ıÁ ÁÏË÷ ω’ZÎÌ ‹˘fl«˘ - ±ı¿ ‹_« μ’fl ◊Λ ±ı‰Ì Â@›÷Î »ı ’HÎ ¿˘Ó√˛ıÁ ‹ÎÀı √Î_‘Ì ’Ïfl‰Îfl ±Ïfi‰Î›˝ ˢ›, ÷˘ ω’ZÎ ‹ÎÀı ¿˘Ó√˛ıÁ ±Ïfi‰Î›˝ fi◊Ì. “¤Îfl÷ ΩıÕ˘”fiÎ fi΋ı flÎË· √Î_‘Ì ¿˘Ó√˛ıÁ‹Î_ ±ı‹fiÌ ±Ïfi‰Î›˝÷Î - ‘ıfl ¥{ fi˘ ±˘SÀflfiıÀ̉ - ⁄÷Ή‰Î ‹Î√ı »ı. ±ı¿ fiı÷Î - ’Ïfl‰Îfl ±fiı ±ı¿ ’ZÎ. 17‹Ì ±˘@À˘⁄flı fi‰Î ’˛‹¬fiÌ ‰flHÎÌ - ¿ı «Ò_ÀHÎÌ ◊Λ ÷ı ’Ëı·Î_ … flÎË· √Î_‘ÌfiÎ fi΋fi_ ÿ⁄ÎHÎ ‰‘Ì flèÎ_ »ı. flÎ…V◊ÎfifiÎ ‹A› ’˛‘Îfi ±Â˘¿ √ıË·˘÷ı ›ÎhÎÎfiÎ ±Îfl_¤‹Î_ … ¿˘Ó√˛ıÁ ’˛‹¬ flÎË· √Î_‘Ì … ˢ› ±ı‹ ¿èÎ_ »ı. ±·⁄kÎ - ±Â˘¿ √ıË·˘÷ ÷˘ »À¿‰Î ‹Î√ı »ı! ±ı‹fiı ’flÎHÎı ¬flÂÌ μ’fl “«ÕΉ‰ÎfiΔ ’˛›ÎÁ ◊≥ flèÎÎ_ »ı! flÎË· √Î_‘ÌfiÌ “¤Îfl÷ ΩıÕ˘” ›ÎhÎÎ Áı@›·fl‰ÎÿfiÌ …ı‹ ÿo¤Ì ±ı‰˘ ±ÎZÎı’ ¬˘À˘ fi◊Ì. fiÎ√ÏflI‰ ⁄Î⁄÷ Á‘ÎflÎ, ¿ÎU‹ÌflfiÎ ±·√ ÿflFΩfiÌ ¿·‹ flÿ ⁄Î÷· - ¤Îfl÷fiı ΩıՉΠ‹ÎÀı Ë÷Ì, I›Îflı ωfl˘‘ ÂÎ ‹ÎÀı ¿›˘˝? Ï¿ÁÎfi ±Î_ÿ˘·fi ‰¬÷ı ±·√÷ΉÎÿ̱˘ ÁÎ◊ı ËÎ◊ ¿˘HÎı Ï‹·ÎT›Î? fi¿·Ì Áı@›·fl‰Îÿ ±fiı ‰˘À ⁄ıL¿◊Ì Á‹Î…‹Î_ ‰ıfl¤Î‰ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ΩB›Î? Á΋ÎÏ…¿ Á‹¤Î‰ ‹ÎÀı - ¤Îfl÷fiı ΩıÕ‰ÎfiÎ ’˛›ÎÁ ¿ı‹ ◊Λ fiÏË? ±fiı ˉı ÏÁω·‰˘flfiÌ «ı÷‰HÎÌ - μkÎı…fi ¿ı μU¿ıflHÎÌ ◊Λ »ı I›Îflı ¤Îfl÷fiı ΩıÕ‰ÎfiÌ Ï«_÷Î »ı? …√ΩËıfl ‰Î÷ »ı ¿ı flÎË· √Î_‘Ì ’˛‹¬ ⁄fiı ¿ı fiÏË, ÁkÎÎ ±ı‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ ËÂı ±fiı ’Z΋Î_ ’Ïfl‰Îflfi_ ‘Λ˝ … ◊Âı. fi‰Î - ’Ïfl‰Îfl ⁄ËÎflfiÎ ’˛‹¬fiı «Ò_À‰ÎfiÌ ‰Î÷ ω’ZÎfiı ‹fiÎ‰Ì ·ı‰Î ‹ÎÀı »ı. flÎË· “√Î_‘Ì ›ÎhÎΔ Âw ◊≥ I›Îflı Ï⁄ËÎflfiÎ ‹A› ’˛‘Îfi fiÌÏ÷¿<‹Îfl flÎ…¿ÎflHÎfiÌ “¿ÎÂÌ” fi‰Ì ÏÿSËÌfiÌ ›ÎhÎαı ±ÎT›Î ±fiı ω’ZÎÌ fiı÷α˘ - Âflÿ ’‰Îfl ÁÏË÷- fiı ‹Y›Î_. ¬·ÎÁ˘ ¿›˘˝ ¿ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi’ÿfiÎ ’˛›ÎÁ fi◊Ì ±fiı ≥E»Î ’HÎ fi◊Ì! ‰ÕÎ ’˛‘Îfi’ÿfiÎ μ‹ıÿ‰ÎflfiÌ ««Î˝ ±I›Îflı fi◊Ì! ±Î‰Î ¬·ÎÁÎ ±fiı Ïÿ·ÎÁÎ fi‰Î fi◊Ì ±fiı Á˙ ΩHÎı »ı ¿ı ¤fl˘ÁÎ’ÎhÎ ’HÎ fi◊Ì. ±Î μ’flÎ_÷ ¿ı…fl̉η Áı@›·fl‰Îÿfi_ fi΋ ·ı÷Î fi◊Ì ±fiı ¤Î…’fiÎ ÏËLÿ ‰˘À‹Î_ ¤Î√ ’ÕΉ‰ÎfiÎ √_¤Ìfl ’˛›ÎÁ ’˛ÿϽ÷ ¿flı »ı. flÎWÀˇ‰Îÿ ⁄÷Ή‰Î ‹ÎÀı ËÎ◊‹Î_ Á˙◊Ì ‹˘À˘ {_Õ˘ ’¿ÕÌ Â¿ı »ı! ¤Îfl÷fiı fi_⁄fl ‰fi ⁄fiΉ‰ÎfiÌ ›ÎhÎÎ ±ı‹fiÎ …L‹V◊‚ - ËÏfl›ÎHÎÎ◊Ì Âw ◊≥fiı ÷‹Î‹ flÎF›˘‹Î_ …Âı. ±·⁄kÎ ±Î ›ÎhÎÎ Á÷÷ «Î·_ flËıÂı, ‰Ê˝ 2024 Á‘Ì ·_⁄Ή‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. flÎË· √Î_‘̱ı ¤Îfl÷‹Î_ ⁄ı¿ÎflÌ, ¤Î‰‰‘Îfl˘, Ï÷flV¿ÎflfiÌ ¤Î‰fiÎ ±fiı ¤Ò¬fiÎ ‹tÎ μÃÎT›Î »ı. ‹˘ÿÌ Áfl¿Îfl ‹ÎhÎ ±_⁄ÎHÎÌ, ±ÿÎHÎÌfiı ·Î¤ ±’Ήı »ı ±ı‰Î …^fiÎ ±ÎZÎı’ ¿›Î˝˝ »ı. ’HÎ ±ı‹fi_ K›ı› ·Z› ÁkÎÎ μ’fl »ı ±fiı ›ÎhÎÎ ‹ÎK›‹ »ı. ±Î‰Ì flÎ…¿Ì› ›ÎhÎÎ ÁŒ‚ @›Îflı ◊Λ? ‹ÎhÎ ŒÏfl›Îÿ˘ ±fiı ⁄‚Î’Î ¿Îœ‰Îfi˘ ±◊˝ fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿˘≥ ω¿S’ »ı? ‘ÎÏ‹˝¿ ›ÎhÎ΋Î_ …› ⁄ƒÌ ωÂη - …ı‰Î_ ÁÒhÎ ‹_hÎfiÌ … ı‹ ⁄˘·Î› »ı. flÎ…¿Ì› ›ÎhÎ΋Î_ ’HÎ ·˘¿∞¤ı ±Áfl¿Îfl¿ ÁÒhΠˢ‰Î Ωı≥±ı. √Î_‘Ì∞±ı ¿èÎ_ “ÏËoÿ »˘Õ˘”, “¿flıÓ√ı ›Î ‹flıÓ√ı”, ±Î ’»Ì ÁkÎÎfiÌ V’‘ν‹Î_ ¥„LÿflÎ √Î_‘̱ı “√flÌ⁄Ì ËÀΉ”‰Îfi_ ÁÒhÎ ±ÎM›_. ÁÒhÎ ÁÎ◊ı Áı@›·fl‰Îÿ …ı‰Î ‹tÎ ±ÎT›Î. fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ¥„LÿflÎ ŒVÀÛ, ⁄ÿ·Î‰◊Ì ·≥fiı “Ëfl CÎfl Ï÷fl_√Δfi_ ÁÒhÎ √ΩT›_. Œfl¿ ±ıÀ·˘ »ı ¿ı ±ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ÿı ΩıÕΛ »ı ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiÌ ¿S›ÎHÎ ›˘… fiα˘‹Î_ ·˘¿˘fiı ÕΛflı@À ·Î¤ ±Î’Ìfiı ΩıÕuÎ_ »ı. ±I›Îflı Á_Ωı√˘ …\ÿÎ »ı. flÎË· √Î_‘ÌfiÌ “¤Îfl÷ ΩıÕ˘ ›ÎhÎΔfiÎ ±Îfl_¤ı flÎ…V◊ÎfifiÎ ‹A› ’˛‘Îfi ¤Îfl÷‹Î_ ÏÁω· ‰˘fl - ÂıflÌ›©fiÌ ‰Î÷ ¿fl‰Î ·ÎB›Î »ı! ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿flÌfiı ÷ı±˘ ·˘¿˘fiı ÕflΉ‰Î ‹Î_√ı »ı? ¿ı ’»Ì flÎWÀˇÏ‰fl˘‘Ì ÷I‰˘fiı μU¿ıfl‰Î ‹Î_√ı »ı? ±Î‹_hÎHÎ ±Î’Ì flèÎÎ_ »ı? …‰Î⁄ÿÎfl fiı÷Î ±Î‰Î_ ⁄ı… ‰Î⁄ÿÎfl Ïfi‰ıÿfi ¿flı ÷ı ¿‹fiÁÌ⁄Ì »ı. ÁkÎÎ ‹ÎÀı ±ÎÀ·Ì Ëÿı ⁄ı⁄ο‚Î ◊≥ ¿ı? flÎË· √Î_‘Ì ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁ ‹ÎÀı ¤Îω - ±„V÷I‰fi˘ Á‰Î· »ı. »ıS·Î_ ‰Ê˘˝‹Î_ flÎË· ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁfiÌ …ı ±‰ÿÂÎ »ı ÷ı‹Î_◊Ì μ√fl‰Î, ⁄ËÎfl ±Î‰‰Îfi˘ ±Î ’˛›ÎÁ »ı. flÎË· √Î_‘ÌfiÎ fiıI≤I‰fi˘ ’˛ffi »ı. ÁkÎΠˉı ÿÒfl »ı ’HΠω’ZÎfiÌ »Î‰HÎÌ‹Î_ ¿˘Ó√˛ıÁ ±fiı flÎË·fi_ V◊Îfi 17‹Ì ±˘@À˘⁄flı fi‰Î ’˛‹¬fiÌ «Ò_ÀHÎÌ ◊Λ ÷ı ’Ëı·Î_ ⁄÷Ή‰_ …wflÌ »ı …ı◊Ì ±ı‹fiÌ fiı÷Î√ÌflÌ ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ¤Ï‰W›‹Î_ ¿Î›˝¿fl˘fiı ωf‰ÎÁ ⁄ıÁı. ›ÎhÎÎfi˘ ±Î› …fiÁ_’¿Û ±fiı …fi÷ÎfiÌ fiÎÕ - ¤Î‰fiÎ ’Îfl¬‰Îfi˘ »ı. ±Î ÁÎ◊ı …fi÷Îfiı ’HÎ fiı÷ÎfiÌ fiÎÕ ±fiı „@÷ ’Îfl¬‰Îfi˘ ‹˘¿˘ ‹‚ı »ı. fiı÷Î ’ÎÁı flÎ… ¿Ì›, ±ÎÏ◊¿ ’Ïfl‰÷˝fifiÎ ¿ı‰Î ω«Îfl »ı ÷ı ΩHΉΠ‹‚ı. ‹ÎhÎ Á_ω‘Îfi ±fiı Ï÷fl_√˘ ¬÷fl΋Î_ »ı - ±fiı ‹˘ÿÌ ËÀΉ˘ …ı‰Î_ ÁÒh΢◊Ì ÁkÎÎ fiÏË ‹‚ı. flÎË· √Î_‘̱ı flÎ…¿Ì› ¥Ï÷ËÎÁ ΩHΉ˘ - ›Îÿ flά‰˘ Ωı≥±ı. ¥„LÿflÎ √Î_‘Ì ËÀΉ˘ ÁÒhÎfiÎ ¿ÎflHÎı ¥„LÿflÎ √Î_‘Ì ±ı¿ ‰¬÷ ‰‘ „@÷ÂÎ‚Ì ⁄L›Î_ Ë÷Î_! ›ÎhÎÎ ÂOÿ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·˘ »ı. Â_¿flΫΛ˝◊Ì ·¥fiı ±Î… Á‘Ì ÁΑ-Á_÷˘ ¤˛‹HÎ ¿fl÷Î flËı »ı. ¤Îfl÷‹Î_ ÷Ì◊˝V◊Îfi˘ CÎHÎÎ_ »ı ±fiı ‘‹˝ ÁÎ◊ı ±◊˝-÷_hÎfi˘ ·Î¤ »ı. √Î_‘Ì∞±ı …fiÁ_’¿Û ‹ÎÀı - ’ÿ›ÎhÎÎfi˘ lıWà - ÁŒ‚ ‹Î√˝ ±’fiÎT›˘. ωfi˘⁄Î∞±ı ¤Ò-ÿÎfi ›ÎhÎÎ ¿flÌ. fi∞¿fiÎ ¤Ò÷¿Î‚‹Î_ flÎ…¿Ì› fiı÷α˘fiÌ ‘ÎÏ‹˝¿ ±fiı flÎ…¿Ì› ›ÎhÎα˘ CÎHÎÌ ›˘Ω¥ »ı. …fiΩB≤Ï÷ ±fiı …fiÁ_’¿Û ‹ÎÀı ±… fiÎ Àı¿fi˘·˘∞ ›√‹Î_ ’HÎ - ›ÎhÎÎfi_ ‹ËI‰ ›◊Ή÷ »ı. 1983‹Î_ «_ƒÂı¬flı ¿L›Î¿<‹ÎflÌ◊Ì ¤Îfl÷ ’ÿ›ÎhÎÎ Âw ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı Á‹√˛ ÿıÂfi_ KÎfi ±Î¿ÏÊ˝÷ ¿›˝ Ë÷_ ’HÎ ±«Îfi¿ ¥„LÿflÎ∞fiÌ ËI›Î ’»Ì flÎ…¿Ì› ’ÿ›ÎhÎÎ ±fiı ω’ZÎfiÌ ±Î{ÎÿÌ μ’fl ’ÎHÎÌ ŒflÌ ‰Y›_. ¥„LÿflÎ∞fiÌ ËI›Î - ⁄Ï·ÿÎfifi˘ ·Î¤ ¿˘Ó√˛ıÁfiı ‹Y›˘. ±Î ’»Ì flÎ∞‰ √Î_‘̱ı ’HÎ ¿˘Ó√˛ıÁ Á_ÿı ›ÎhÎÎ Âw ¿flÌ Ë÷Ì. ±fiı Ï÷fl_√˘ ¿˘Ó√˛ıÁ Áı‰Îÿ‚fiÎ ‰ÕÎ ÷flÌ¿ı ±fi‰flfiı Á˘ÓM›˘ Ë÷˘. ’HÎ ⁄˘Œ˘Á˝ ω‰Îÿ ’»Ì ·˘¿˘‹Î_ ±·√ “Á_ÿı” √›˘! ·Î·¿ÚWHÎ ±Õ‰ÎHÎÌfiÌ Á˘‹fiÎ◊◊Ì ±›˘K›ÎfiÌ fl◊›ÎhÎÎ Ï⁄ËÎfl‹Î_ ·Î· ›Îÿ‰ı ±Î_÷flÌ Ë÷Ì. ±Î ’»Ì flÎ…¿ÎflHÎ ⁄ÿ·Î›-_ Õ˘. ‹fl·Ì ‹fi˘Ëfl ΩıÊ̱ı “±ı¿÷Î ›ÎhÎΔ ›˘∞fiı lÌfi√flfiÎ ·Î·«˘¿‹Î_ Ï÷fl_√˘ Œfl¿ÎT›˘ Ë÷˘. ’HÎ ’˛ÎÿıÏ¿ fiı÷α˘±ı ’HÎ ’˛ÿı ›ÎhÎα˘ ¿flÌfiı ÁkÎÎ ‹ı‚‰Ì »ı. ±Î_‘˛ ’˛ÿıÂfiÎ fl΋flΉ - ’»Ì ÷Î…ı÷fl‹Î_ …√‹˘Ëfi flı~Ì ±fiı ‹‹÷Î ⁄ıfifl∞±ı ’˛ÿı‰ÎÿfiÎ {_ÕÎ Œfl¿ÎT›Î »ı. hÎÌΩ ¬ÒHÎı “flı‰ÕÌ ÏfiWHÎÎ÷” ±flω_ÿ ¿ı…fl̉ηı ’HÎ ËÏfl›ÎHÎÎ◊Ì ¤Îfl÷ - ›ÎhÎÎ Âw ¿flÌ »ı - “¤Îfl÷ ΩıÕ˘”◊Ì ±Î√‚ ‰‘Ìfiı ±ı‹HÎı “¤Îfl÷fiı fi_⁄fl-‰fi” ⁄fiΉ‰ÎfiÌ ‰Î÷ Âw ¿flÌ »ı! ¿ı…fl̉ηfiÎ ÏfiÂÎfiÎ μ’fl ¿˘Ó√˛ıÁ »ı. ‹A› ω’ZÎfi_ V◊Îfi ¬Ò_«‰Ì ·ı‰Î ‹Î√ı »ı. ÏÿSËÌ ±fiı ’_Ω⁄ ’»Ì ˉı ÿflı¿ flÎF›‹Î_ μ‹ıÿ‰Î ∂¤Î flάÌfiı ‹ı‚‰ı·Î ‹÷fiÌ À¿Î‰ÎflÌ ‰‘Îfl‰Î ‹Î√ı »ı …ı◊Ì flÎWÀˇÌ› ’ZÎfiÌ ‹ÎL›÷Î ‹‚ı ±fiı ‹A› ω’ZÎfi_ V◊Îfi ‹‚ı. fi˘Ó‘’ÎhÎ »ı ¿ı ±L› ’˛ÎÿıÏ¿ fiı÷α˘ - Âflÿ ’‰Îfl ˢ› ¿ı ’»Ì ‹QÎ÷Î ⁄ıfifl∞, ±Ï¬·ı ›Îÿ‰, …√‹˘Ëfi flı~Ì, fi‰Ìfi ’ÀfiΛ¿ - ¿˘≥ ’HΠˢ› - ’˘÷ÎfiÎ flÎF›‹Î_ … »ı. ±L› flÎF›˘‹Î_ fi΋˘ÏfiÂÎfi fi◊Ì. ±flω_ÿ ¿ı…fl̉η ω’ZÎÌ fiı÷α˘fiÌ ±Î fi⁄‚Î¥ ΩHÎı »ı ’HÎ ¤Ò÷¿Î‚‹Î_ «_ƒÂı¿fl, ‰Ì. ’Ì. ÏÁ_Ë, √…flη ‰√ıflıfiı flÎ…¿Ì› ±„V◊fl÷Îfi˘ ·Î¤ ‹Y›˘ »ı! ¿ı…fl̉η ⁄ÌΩ-hÎÌΩ ‹˘fl«Î◊Ì ±‚√Î_ - ÿÒfl flèÎÎ_ »ı - ÷ı ’HÎ T›ÒËÎI‹¿ »ı. ±‹ı Á˙◊Ì …\ÿÎ »Ì±ı ±ı‹ ⁄÷Ή‰Î ‹Î_√ı »ı! á ·ı¬¿ …L‹¤ÒÏ‹ …^◊fiÎ ÷_hÎÌ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com Published weekly, Founded in 1999 Dr. Sudhir M. Parikh Founder, Chairman & Publisher Hasmukh Barot Editor-in-Chief Ilayas Quraishi Chief Operating Officer Darshana Gandhi Financial Controller Digant Sompura Consulting Editor Shailu Desai Sub-Editor Arun Shah Managing Director Mahendrasingh Rathod Art and Production Shwetal Vakil Art and Production-US Bhailal M. Patel Executive Vice President Chandrakant Koticha-Rajkot, India Executive Director Business Development Parikh Worldwide Media JimGallentine Business Development Manager-US Sonia Lalwani Advertising Sales Hervender Singh Circulation Manager Shailesh Parikh California Correspondent Subhash Shah Texas Correspondent Corporate Office 1655 Oak Tree Road, Suite # 155 Edison, NJ 08820 Tel: (212) 675-7515 • (718) 784-8555 Fax: (212) 675-7624 E-mails advt@gujarattimesusa.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • (773) 856-3445 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 Southern California Natu Patel Tel: (818) 430-6950 Texas Bureau Subhash Shah 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by ParikhWorldwide Media, LLC Annual subscription $44. Periodicals postage paid at Newark, N.J. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES Parikh Worldwide Media, LLC 1655 Oak Tree Road, Suite # 155 Edison NJ 08820 Copyright © 2022, Gujarat Times

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI0NDE=