Gujarat Times

Published from New York and Chicago International Registration # 1 384 667 GUJARAT TIMES No. 36 Vol. XXIII January 7, 2022 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com ® Âø‰Îfl, ÷Î. ΩL›±ÎflÌ 7, 2022 ωø‹ Á_‰÷ 2078 ’˘Ê Áÿ ’Î_«‹ ® ωU‰ √…flÎ÷Ì ÁQÎÎ… ¶ÎflΠωÏÂWÀ √…flÎ÷Ì ’˛Ï÷PÎα˘LÎ_ OÎËQÎÎLÎ ¿ÎU‹Ìfl ¬ÌH΋Î_ 10 ‰Ê˝‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ ÀÒÏflVÀ— ±ı¿ ‰Ê˝‹Î_ 6.5 ·Î¬ ’˛‰ÎÁ̱˘ ’ÎLÎ_ 10 ’.’Ò. ’˛QÎ¬V‰ÎQÎÌ QÎËÎflÎ…L΢ …LQÎ Â÷ÎOÿÌ QÎˢIÁ‰— fl˘QÎÎ_«¿ ‰E›˝±· ±LÎPÎÒÏ÷- › À›OÎ ’fl ÏLÎË΂˘ ! ’ÎLÎ_ S 14, S 15 ‰ˆiÎÎÏLο Õ˘. Á˙Q›Î V‰ÎQÎÌLÎÎ◊LÎ ¿Ëı »ı— ±˘ÏQÎø˘LÎ ÁÎQÎı ·Õ‰Î ‰ıÏ¿ÁLÎ ±Áfl¿Îfl¿ »ı ’ÎLÎ_ S 13 SPECIAL OFFER 3 years subscription $111 OR 6 years subscription $211 For more information Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624 Email: gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com VISION OF ASIA AVAILABLE ON: SPECTRUM (TIME WARNER) , ALTICE (OPTIMUM) AND RCN Watch on ITV GOLD Voice of the community SUBSCRIBE TODAY Monday to Thursday 8:00 PM & 11:00 PM ET Sunday 11 AM ET ’ÎLÎ_ 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI0NDE=