Gujarat Times

October 15, 2021 ±˘@À˘⁄fl 15, 2021 3 ‹_÷T› Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times. Published weekly, Founded in 1999 Dr. Sudhir M. Parikh Founder, Chairman & Publisher Hasmukh Barot Editor-in-Chief Digant Sompura Consulting Editor Ilayas Quraishi Chief Operating Officer Arun Shah Ahmedabad Bureau Chief Shailu Desai Advertising Manager Pravinsinh Vaghela Art and Production Bhailal M. Patel Executive Vice President Chandrakant Koticha-Rajkot, India Executive Director Business Development Parikh Worldwide Media JimGallentine Business Development Manager-US Darshana Gandhi Financial Controller Sonia Lalwani Advertising Sales Hervender Singh Circulation Manager Shailesh Parikh California Correspondent Subhash Shah Texas Correspondent Corporate Office 1655 Oak Tree Road, Suite # 155 Edisom NJ 08820 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 New York Office 3601 36 Ave, Long Island City, NY 11106 Tel: (718) 784-8555 E-mails advt@gujarattimesusa.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • (773) 856-3445 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 Texas Bureau Subhash Shah 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by ParikhWorldwide Media, LLC Annual subscription $44. Periodicals postage paid at Newark, N.J. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES Parikh Worldwide Media, LLC 1655 Oak Tree Road, Suite # 155 Edisom NJ 08820 Copyright © 2017, Gujarat Times Disclaimer: Parikh Worldwide Media assumes no liability for claims/assumptions made in advertisements and advertorials. √Î_ ‘Ìfi√fl Q›ÏfiÏÁ’· ¿˘’˘˝flıÂfifiÌ «>_ÀHÎÌ ±Î‹ ÷˘ fiÎfiÌ «>_ÀHÎÌ √HÎΛ. √…flÎ÷fiÌ 8 Q›ÏfiÏÁ’· ¿˘’˘˝flıÂfi‹Î_ ’HÎ √Î_‘Ìfi√fl Á˙◊Ì fiÎfiÌ »ı ±fiı ±Î fi√flfi_ ‹Ëk‰ ÷ı √…flÎ÷fi_ ’ÎÀfi√fl »ı ±ıÀ·ı ‰‘Îflı »ı. ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ ¿ı √Î_‘Ìfi√flfiı ’HÎ ⁄ÌΩ fi√fl˘fiÌ …ı‹ Ï⁄{fiıÁ, μz˘√fi_ ¿ıLƒ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ ’˛›ÎÁ˘ ◊Λ »ı, …ı ¿fl‰Î Ωı¥±ı ¿ı fiËŸ ÷ı …\ÿÌ ««ÎÛ »ı. ‹A›I‰ı ±Î fi√fl ‰ÏˉÀfi_ fi√fl »ı ±fiı Á_ÿfl, flËı‰Î·Î›¿, √˛Ìfi, ’ıLÂfiÁÛ ’ıflıÕÎ≥{ ◊Λ ÷˘ ·ı¬ı ·Î√ı. flÎF›fiÌ flÎ…‘ÎfiÌ Ë˘‰Î◊Ì flÎ…¿ÎflHÎfi_ ’HÎ ¿ıLƒ √HÎΛ ±ıÀ·ı ÷ı ’ıflıÕÎ≥{ ⁄fiı ÷ı‰Ì ¿S’fiÎ ‰‘Îflı ’Õ÷Ì √HÎΛ. Áω‘ÎfiÌ âÏp±ı V‰√Û Á‹Îfi ËÂı ÷ı‰Ì ‘ÎflHÎÎ ¬˘ÀÌ ’HÎ fi◊Ì. ’ÎÀfi√fl ˢ‰Î◊Ì Á_ÿfl, ËÏfl›Î‚_, ‹˘¿‚Ή΂_ ¬flÔ_, ’HÎ ±Î ‰¬÷ı ±ÎÁ’ÎÁfiÎ 18 √΋˘fiı ’HÎ ‹ËÎ’ÎÏ·¿Î‹Î_ ¤ı‚‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı I›Î_fiÌ ’˛Î◊Ï‹¿ Áω‘α˘fiı ≥Q’˛>‰ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. «>_ÀHÎÌ ’˛«Îfl ÿflÏ‹›Îfi ±Î ⁄‘Î ‹tÎ Á΋ı ±ÎT›Î Ë÷Î. ÁÎ◊ı … ’ÎÀfi√fl ˢ‰Î »÷Î_ ⁄Ì‹Îfl ’Õ˘ ÷˘ ±ı¿ ‹ÎhÎ Áω‘Î ÏÁω· ˢ„V’À·fiÌ »ı, fi∞¿‹Î_ … ¿˘¥ Áfl¿ÎflÌ „@·Ïfi¿‹Î_ ÁÎflÌ ÁÎfl‰Îfl ‹‚Ì Ω› ÷ı‰_ Â@› fi◊Ì. Áfl¿ÎflÌ ’˛Î◊Ï‹¿ Â΂Π’HÎ fi∞¿ … ˢ›, Á_÷Îfifiı ÿά· ¿fl‰Î ·Î›¿ ˢ› ±fiı ωzÎ◊a±˘ «Î·Ìfiı I›Î_ …¥ ¿ı ±ı‰Ì ¿S’fiÎ ’HÎ ÁοÎfl ◊¥ ¿÷Ì fi◊Ì. À>_¿‹Î_ ’ÎÀfi√flfi_ fi√fl ˢ‰Î »÷Î_ ¿˘¥ ’HÎ ÂËıfl‹Î_ ˢ› ÷ı‰Ì ±Îfl˘B› ±fiı ÏÂZÎHÎfiÌ Á‹V›Î «>_ÀHÎÌ ÿflÏ‹›Îfi ‹tÎ ⁄L›Î Ë÷Î. ¿˘‰ÌÕ-19fiÌ ⁄Ì∞ ·Ëıfl ‰¬÷ı Á‹√˛ flÎF›‹Î_ fiÎ√Ïfl¿˘fiÌ ¿Œ˘ÕÌ „V◊Ï÷ ◊¥ Ë÷Ì ÷ı flÌ÷ı √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ ’HÎ ’˛Ω ’flıÂÎfi ◊¥ √¥ Ë÷Ì. ±Î‹ »÷Î_ ’ÏflHÎ΋˘ ÂÎÁ¿ ’ZÎ ¤Îfl÷Ì› …fi÷Î ’ZÎ ‹ÎÀı ¬>⁄ ÁÎflÎ ±ÎT›Î »ı. ÁÎflÎ ±ıÀ·ı ωø‹…fi¿, ¿ı‹ ¿ı ÁÌ‹Î_¿fi ’»Ì ‰‘ı·Î ‰˘Õ˚ÁÛ ÁÎ◊ı fi√flÁı‰¿˘fiÌ Á_A›Î ‰‘Ìfiı 44 ◊¥ »ı. 44‹Î_◊Ì 41 fi√flÁı‰¿˘ ¤Î…’fiÎ «>_ÀΛΠ»ı. ±Î ’ÏflHÎ΋ fi˘_‘’ÎhÎ … √HΉ_ ’Õı. ω’ZÎ ¿˘_√˛ıÁfiı ‹ÎhÎ 2 ⁄ıÿ˘ ‹‚Ì ±fiı ±ı¿ ⁄ıÿ ±L›fiı √¥. ±Î ±L› ±ıÀ·ı ±Î‹ ±Îÿ‹Ì ’ÎÀa (±Î’) … ıfiÌ ±ıLÀˇÌ ±Î‹ ÷˘ Áfl÷ Q›ÏfiÏÁ’· ¿˘’˘˝flıÂfifiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ K›ÎfiοÊÛ¿ flÌ÷ı ◊¥ Ë÷Ì. ¿˘_√˛ıÁfi_ ‘˘‰ÎHÎ ◊Âı ±fiı ±Î’fiı ¿ıÀ·Ì¿ ⁄ıÿ˘ ‹‚Âı ±ı‰Ì ‘ÎflHÎα˘ Ë÷Ì, ’HÎ ±ı¿ … ⁄ıÿ ‹‚Ì. ’fl_÷ ÷ıfiı 21.77 ±ıÀ·ı ¿ı ·√¤√ 22 À¿Î ‹÷˘ ’˛◊‹ «>_ÀHÎÌ‹Î_ … ‹‚Ì √›Î »ı ÷ıfiÌ fi˘_‘ ·Ì‘ΠωfiÎ »^À¿˘ fi◊Ì. √…flÎ÷‹Î_ hÎÌΩı ω¿S’ «Î·÷˘ fi◊Ì, hÎÌΩ ’ZÎfiı ¿˘¥ V‰Ì¿Îfl÷_ fi◊Ì ÷ı ‰Î÷ ’ÏflHÎ΋˘ ’fl◊Ì ¿ËÌ Â¿Î›. ⁄ıÿ ±ı¿ … ‹‚Ì, ’HÎ flÎ…¿ÎflHÎfiÎ ΩHοÎfl˘ ΩHÎ÷Πˢ› »ı ¿ı ‹÷˘fiÌ À¿Î‰ÎflÌfi_ ‹Ëk‰ ˢ› »ı, …ı ¿˘¥ ’HÎ ’ZÎ ‹ÎÀı ’ΛÎfi_ ¿Î‹ ¿flı »ı. ¿˘_√˛ıÁ ±fiı ±Î’ ‰E«ı ‹÷˘ ‰Ëı_«Î¥ …Âı ÷ıfiÎ◊Ì ¤Î…’fiı ŒÎ›ÿ˘ ◊Âı ÷ıfiÌ Â@›÷Î Ë÷Ì ¬flÌ, ’HÎ ÁÎ◊˘ÁÎ◊ ’˘÷Îfiı ω¿S’ ÷flÌ¿ı fl…^ ¿flÌ flËı·˘ ±Î’ ¤Î…’fiÎ ’HÎ ‹÷˘ ÷˘ÕÂı ¿ı Â_ - ±Î Á‰Î· Ë÷˘. ¤Î…’ ‹ÎÀı flÎË÷fiÌ ‰Î÷ ±ı »ı ¿ı ±Î‹ ±Îÿ‹Ì ’ÎÀa±ı Áfl÷fiÌ …ı‹ √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ ’HÎ ¤Î…’fiÎ ‹÷˘fiı ÷˘ÕuÎ fi◊Ì. Áfl÷‹Î_ ’HÎ ¿˘_√˛ıÁ ±fiı ±fi΋÷ ±Î_ÿ˘·fi «·Î‰fiÎflÌ ’ÎÁ ÁÏ‹Ï÷fiÎ ÁP›˘ ‰E«ı ◊›ı·Î ¬ÀflÎ√fiı ¿ÎflHÎı ±Î’fiı ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ Ë÷˘. ±Î’fiı ±ı¿ ÁÎ◊ı 27 ⁄ıÿ˘ ‹‚Ì Ë÷Ì ±fiı ¿˘_√˛ıÁfi˘ ÁŒÎ›˘ ◊¥ √›˘ Ë÷˘. ±ı … flÌ÷ı √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ ’HÎ ¿˘_√˛ıÁfi˘ … ÁŒÎ›˘ ±Î’ı ¿flÌ fiÎA›˘. fiÌ«ıfiÎ ±Î_¿ÕÎ_ …\±˘ ±ıÀ·ı Ï«hÎ V’p ◊Âı. 2011 ¿· ⁄ıÿ˘-33, ¤Î…’-18, ¿˘_√˛ıÁ-15 2016 ¿· ⁄ıÿ˘-32, ¤Î…’-16, ¿˘_√˛ıÁ-16 2021 ¿· ⁄ıÿ˘-44 ¤Î…’-41, ¿˘_√˛ıÁ-2, ±Î’-1 2011 ‹÷˘fiÌ À¿Î‰ÎflÌ, ¤Î…’-44.20 À¿Î, ¿˘_√˛ıÁ-44.93 À¿Î 2016 ‹÷˘fiÌ À¿Î‰ÎflÌ, ¤Î…’-44.66 À¿Î, ¿˘_√˛ıÁ-46.93 À¿Î 2021 ‹÷˘fiÌ À¿Î‰ÎflÌ, ¤Î…’-46.39 À¿Î, ¿˘_√˛ıÁ-27.99 À¿Î, ±Î’-21.72 À¿Î ±Î ±Î_¿ÕÎ_ ¤·ı ±ı¿ … fi√flfiÎ flèÎÎ, ’HÎ ÷ıfiÎ ’fl◊Ì flÎF›fi_ ±Î√Î‹Ì flÎ…¿ÎflHÎ ¿¥ ÏÿÂ΋Î_ …¥ ¿ı »ı ÷ıfi˘ ±_ÿÎ… ‹>¿‰Îfi˘ ±Î‘Îfl ‹‚ı »ı. 2021fiÌ «>_ÀHÎÌfiÎ ‹÷˘fiÌ À¿Î‰ÎflÌ …\±˘ - ¤Î…’fiı Ë¿Ì¿÷‹Î_ ⁄ı À¿Î ‹÷˘ ‰‘Îflı ‹Y›Î »ı. √÷ ‰¬÷ ¿fl÷Î_ ◊˘Õ_ ‹÷ÿÎfi ±˘»\_ ◊›_ Ë÷_, ±fiı hÎÌ’Î_¬Ì›˘ … _√ Ë÷˘, ÷ı‹ »÷Î_ ¤Î…’fiı ⁄ı À¿Î ‹÷˘ ‹Y›Î ±ı fi˘_‘’ÎhÎ »ı. ˉı ¿˘_√˛ıÁ ±fiı ±Î’fiÎ ‹÷˘fi˘ Áfl‰Î‚˘ ¿fl˘ - ¿· ◊Λ »ı 49.71 À¿Î. ¤Î…’fiÎ ¿· ‹÷˘ ¿fl÷Î_› 3 À¿Î ‹÷˘ ω’ZÎfiı ‰‘Îflı ‹Y›Î »ı, …ı ‰Ëı_«Î≥ √›Î ±fiı ¤Î…’fiı ωLÕŒ˘· ◊›˘. ±√Îμ ¿˘_√˛ıÁ ±fiı ¤Î…’ ‰E«ı ‹÷˘fiÌ À¿Î‰ÎflÌ ±fiı ⁄ıÿ˘ Áfl¬ıÁfl¬Ì flËı÷Ì Ë÷Ì. ∞÷ ±Î‹ ÷˘ ¿˘_√˛ıÁfiÌ ◊¥ ˢ›, ’HÎ ’»Ì ¤Î_√Œ˘Õ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±fiı ¿˘_√˛ıÁfiÎ ÁP›fiı ÷˘ÕÌfiı ÁkÎÎ ¤Î…’ ‹ı‚‰Ì ·ı. ±Î ‰¬÷ı ±ı‰_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl ’ÕÂı fiËŸ. √…flÎ÷ ω‘ÎfiÁ¤Î‹Î_ ’HÎ 1995 ’»Ì ¿˘_√˛ıÁ ∞÷Ì Â¿Ì fi◊Ì, ’fl_÷ »ıS·ı 2017fiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ ⁄_fiı ‰E«ı ‹÷˘fi˘ ÷ŒÎ‰÷ (¤Î…’-49, ¿˘_√˛ıÁ-39) 10 À¿Î …ıÀ·˘ flè΢ Ë÷˘. ¿˘_√˛ıÁ ÁkÎÎ ‹ı‚‰Ì Â¿Ì fi◊Ì, ’fl_÷ ‹÷˘fiÌ âÏp±ı 30 À¿ÎfiÌ fiÌ«ı …‰Îfi_ ⁄L›_ fi◊Ì. √Î_‘Ìfi√flfiÎ ’ÏflHÎ΋˘ ÿÂÎÛ‰ı »ı ¿ı ¿˘_√˛ıÁ ‹ÎÀı √…flÎ÷‹Î_ ˉı hÎÌΩ fi_⁄flı …‰Îfi˘ Á‹› ¿ÿΫ ±Î‰Ì √›˘ »ı. μkÎfl ’˛ÿı ±fiı Ï⁄ËÎfl ÁÏË÷ …ı ’HÎ flÎF›˘‹Î_ ’˛ÎÿıÏ¿ ’ZÎ ±ÎT›˘ I›Î_ ¿˘_√˛ıÁ hÎÌΩ V◊Îfiı …÷Ì flËÌ »ı. √…flÎ÷‹Î_ ÁÌ‘Ì ·ÕÎ¥fiı ¿ÎflHÎı ⁄ı fi_⁄fl ’fl flËı‰Î ‹‚÷_ Ë÷_. Â_¿flgÁË ‰ÎCÎı·Î ±fiı ¿ıÂ¤Î¥ ’Àı· ⁄_fiı±ı ¤Î…’◊Ì ±·√ ◊¥fiı hÎÌΩı ‹˘fl«˘ ‹Î_Õ‰˘ ’Õu˘ Ë÷˘. ÷ı ⁄_fiı F›Îflı ‹˘fl«˘ ‹Î_ÕÌfiı ·ÕuÎ I›Îflı 8◊Ì 12 À¿ÎfiÌ ±ÎÁ’ÎÁ … ‰˘À ‹ı‚‰Ì Â@›Î Ë÷Î. ÷ıfiÎ ¿ÎflHÎı ¤Î…’fiı g«÷Î fiˢ÷Ì ±fiı ¿˘_√˛ıÁfiı ’HÎ ⁄ÌΩ V◊ÎfifiÌ g«÷Î fiˢ÷Ì. Â_ ˉı ±Î g«÷Î ¿˘_√˛ıÁı ¿fl‰Ì ’ÕÂı? √…flÎ÷‹Î_ ±Î{ÎÿÌfiÎ ÁÎ÷ ÿΛ¿Î ’»Ì ˉı hÎÌΩı ω¿S’ ∂¤˘ ◊Âı? ±Î ’˛Ufi˘ ˉı ±Î√Î‹Ì Ï‰‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «>_ÀHÎÌ Á‘Ì ««ÎÛ÷Î flËıÂı. ‹ÎhÎ Áfl÷ ±fiı √Î_‘Ìfi√flfiÎ ’ÏflHÎ΋˘fiı ±Î‘Îflı ±Î¿·fi ¿fl‰_ ‹U¿ı· »ı. ±Î ⁄ı ‹ËÎfi√fl˘ μ’flÎ_÷ Ï…S·Î ±fiı ÷η¿Î ’_«Î›÷˘fiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ ’HÎ ±Î‹ ±Îÿ‹Ì ’ÎÀafiı ◊˘ÕÌ ⁄ıÿ˘ ‹‚Ì »ı ±fiı CÎHÎÌ ⁄ıÿ˘ ’fl ⁄ÌΩ fi_⁄flfi_ V◊Îfi ‹ı‚T›_ »ı. ÷ıfiÎ ¿ÎflHÎı ˉı ±Î‹ ±Îÿ‹Ì ’ÎÀafiı ÷tfi ±‰√HÎfiÎ ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì. ¤>÷¿Î‚‹Î_ ≥„LÿflÎ √Î_‘̱ı CÎfiU›Î‹ ±˘{Îfiı ‹A›’˛‘Îfi ÷flÌ¿ı ’Á_ÿ ¿›ÎÛ I›Îflı «Ì‹fi¤Î¥ ’Àı· fiÎflÎ… ◊›Î Ë÷Î. ÷ı‹HÎı Ï¿‹·˘’ fi΋fi˘ ±·√ ‹˘fl«˘ ‹Î_Õu˘ Ë÷˘. μ’fl Â_¿flgÁË ‰ÎCÎı·ÎfiÎ flÎ…’ ±fiı ¿ıÂ¤Î¥ ’Àı·fiÎ ‹ËÎ√…flÎ÷ ’ZÎfi˘ μS·ı¬ ¿›˘˝. ±Î hÎHÎı› ±ı¿ flÌ÷ı ‹˘fl«Î Ë÷Î, ’˘÷ÎfiÌ fiÎflÎ…√Ì ‹ÎÀı ‹˘ÀÎ fiı÷α˘±ı ‹Î_Õı·Î ‹˘fl«Î. ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ±Î‹ ±Îÿ‹Ì ’ÎÀa ±ı ±ı¿ ’ZÎ »ı. ±Î‹ ‰‚Ì ’˛ÎÿıÏ¿ ’ZÎ ’HÎ fi◊Ì. ÏÿSËÌ …ı‰Î fiÎfiÎ flÎF›‹Î_ ‹˘ÀÌ ∞÷◊Ì fiÎfi˘ flÎpˇÌ› ’ZÎ »ı, ’HÎ {Õ’◊Ì ÁŒ‚÷Î ‹ı‚‰fiÎfl˘ ’ZÎ »ı. √…flÎ÷‹Î_ ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ ¬flÎ ±◊Û‹Î_ ¿˘¥ ’˛ÎÿıÏ¿ ’ZÎ ’ıÿÎ ◊›˘ fi◊Ì, I›Îflı flÎpˇÌ› ‹ÌΩ… ±fiı ’˛ÎÿıÏ¿ √HÎ÷flÌ ÁÎ◊ıfi˘ fi‰˘ ’ZÎ ¿ı‰Ì ¤>Ï‹¿Î ¤…‰Âı ÷ıfiÎ ’fl fi… fl flËıÂı. √Î_‘Ìfi√fl …ı‰Ì … „V◊Ï÷ ’ıÿÎ ◊Λ ÷˘ ¿˘_√˛ıÁfiı … ‹Ëº±_Âı fi¿ÁÎfi ±fiı ¤Î…’fiı ‹˘À˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊¥ Ω›. ‹Î‘‰gÁË Á˘·_¿Ìfi˘ flı¿ÕÛ ÷˘Õ‰ÎfiÌ ÷¿ ’HÎ ¿ÿΫ ¤Î…’fiı ‹‚ı. ÁÎ◊ı … ±ı ›Îÿ flά‰_ ’Õı ¿ı ¿˘¥ ’HÎ fi‰˘ ’ZÎ Âw±Î÷‹Î_ ‹ÎhÎ ‹÷˘ ‹ı‚‰ı, ⁄ıÿ˘ fiÎ ‹ı‚‰ı. Âw±Î÷‹Î_ ‹ÎhÎ fi⁄‚Î ’ZÎfiı fi¿ÁÎfi ¿flı, ’HÎ ±Î√‚ …÷Î Á⁄‚Î ’ZÎfiı ’HÎ ±Áfl ¿flı. 22 À¿Î …ıÀ·Î ‹÷˘ ‹ı‚‰‰Î ±√I›fiÎ »ı ±fiı ˉı ’»Ì ‹÷˘fiÌ …ı À¿Î‰ÎflÌ ‰‘ı ÷ı ¿˘_√˛ıÁ μ’flÎ_÷ ¤Î…’fiı ’HÎ g«÷Î ¿flÎ‰Ì Â¿ÎÂı »ı. Ωı¿ı Ë∞ CÎHÎÎ Ωı ±fiı ÷˘ »ı, ’HÎ “√Î_‘Ìfi√fl”fi_ flÎ… ¿ÎflHÎ flÁ’˛ÿ ⁄fiÌ √›_ »ı ÷ı Ïfi„U«÷ »ı. á ·ı¬¿ ‰ÏflWà ’hοÎfl ±fiı flÎ…¿Ì› ωf·ıÊ¿ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ ËÎ…fl ◊›ı·˘ hÎÌΩı ω¿S’ √…flÎ÷‹Î_ ¿ıÀ·ı ’ˢ_«Âı? Ïÿ·Ì’ √˘ÏË· √Î_‘Ìfi√fl …ı‰Ì … „V◊Ï÷ ’ıÿÎ ◊Λ ÷˘ ¿˘_√˛ıÁfiı … ‹Ëº±_Âı fi¿ÁÎfi ±fiı ¤Î…’fiı ‹˘À˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊¥ Ω›. ‹Î‘‰gÁË Á˘·_¿Ìfi˘ flı¿ÕÛ ÷˘Õ‰ÎfiÌ ÷¿ ’HÎ ¿ÿΫ ¤Î…’fiı ‹‚ı. ÁÎ◊ı … ±ı ›Îÿ flά‰_ ’Õı ¿ı ¿˘¥ ’HÎ fi‰˘ ’ZÎ Âw±Î÷‹Î_ ‹ÎhÎ ‹÷˘ ‹ı‚‰ı, ⁄ıÿ˘ fiÎ ‹ı‚‰ı. Âw±Î÷‹Î_ ‹ÎhÎ fi⁄‚Î ’ZÎfiı fi¿ÁÎfi ¿flı, ’HÎ ±Î√‚ …÷Î Á⁄‚Î ’ZÎfiı ’HÎ ±Áfl ¿flı. 22 À¿Î …ıÀ·Î ‹÷˘ ‹ı‚‰‰Î ±√I›fiÎ »ı ±fiı ˉı ’»Ì ‹÷˘fiÌ …ı À¿Î‰ÎflÌ ‰‘ı ÷ı ¿˘_√˛ıÁ μ’flÎ_÷ ¤Î…’fiı ’HÎ g«÷Î ¿flÎ‰Ì Â¿ÎÂı »ı. Ωı¿ı Ë∞ CÎHÎÎ Ωı ±fiı ÷˘ »ı, ’HÎ “√Î_‘Ìfi√fl”fi_ flÎ…¿ÎflHÎ flÁ’˛ÿ ⁄fiÌ √›_ »ı ÷ı Ïfi„U«÷ »ı.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI0NDE=