Gujarat Times

No. 50 Vol. XXII April 9, 2021 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com Âø‰Îfl, ÷Î. 9 ±ıÏ’˛·, 2021 ωø‹ Á_‰÷ 2077 ŒÎ√HÎ ‰ÿ ÷ıflÁ ® √…flÎ÷Ì ÁÎÏËI›‹Î_ fi‰_ ’˛¿flHΗ fl΋ ‹˘flÌ SPECIAL OFFER 3 years subscription $111 OR 6 years subscription $211 For more information Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624 Email: gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com √˘Ï’±˘ ±LÎı PÎÎfl÷Ì› ¿˘LV›·ıÀLÎÎ Á_›@÷ μ’øQÎı ÂËÌÿÏÿLÎLÎÌ μ…‰HÎÌ ’ÎLÎ_ 9 √…flÎ÷QÎÎ_ ·‰-…ıËÎÿ Á_OÎ_Ï‘÷ ¿Î›ÿ˘ ’ÎLÎ_ 21 ÁflËÿLÎÌ ÁQÎV›Î±˘ μ¿ı·‰ÎLÎÌ …‰ÎOÎÿÎflÌ ¿QηΠËıÏflÁ Á_PÎ΂Âı ’ÎLÎ_ S 11 Published from New York, Chicago and Ahmedabad (India). International Registration # 1 384 667 GUJARAT TIMES VISION OF ASIA AVAILABLE ON: SPECTRUM (TIME WARNER) , ALTICE (OPTIMUM) AND RCN Watch on ITV GOLD Voice of the community SUBSCRIBE TODAY Monday to Thursday 8:00 PM & 11:00 PM ET Sunday 11 AM ET ’ÎLÎ_ 5 Photo: Twitter@POTUS

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI0NDE=